ត្រីកោណប៉ាស្កាល់

ដោយម៉ារីជែនណេសលីលីង

ផ្នែកមួយនៃការបញ្ចប់គណិតវិទ្យាសម្រាប់សន្លឹកបោកប្រាស់នៅពេលអនុវត្តការគណនាក្នុងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងប្រូបាប៊ីលីតេនិងស្ថិតិជាញឹកញាប់វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការរកឃើញមេគុណមីណូម៉ានៅក្នុងត្រីកោណរបស់ផាស្កាល់។ លេខទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស្វែងរកបន្សំនៃ n របស់ដែលបានយក ទៅ នៅពេលតែមួយ។ សម្រាប់ឯកសារយោងរហ័សដប់ជួរដេកដំបូងនៃត្រីកោណត្រូវបានបង្ហាញ។finitemath-pascals